Pierwszym krokiem w powiecie powinna być wizyta w Centrum Pomocy Rodzinie. Odpowiedzi na szczegółowe pytania udzielą również pracownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Urzędów Pracy, Starostw, Urzędów Wojewódzkich i Marszałkowskich oraz terenowych oddziałów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawanych (PFRON).

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Powstały w powiatach. Jest to nowa struktura. Do jej głównych zadań należy, między innymi, rehabilitacja poprzez uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej, turnusach rehabilitacyjnych, zespołach ćwiczeń fizycznych oraz działania zmierzające do ograniczenia barier, np. architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się. Centrum przyjmuje zgłoszenia konkretnych prac dostosowawczych mających na celu likwidację barier architektonicznych, które utrudniają Ci funkcjonowanie w najbliższym otoczeniu. Po otrzymaniu zgłoszenia przedstawiciel Centrum zapozna się na miejscu z sytuacją i opracuje w porozumieniu z architektem plan niezbędnych prac. Z wnioskiem o dofinansowanie mogą występować osoby niepełnosprawne, w tym małoletnie (działać powinny poprzez przedstawiciela) Integracja 3/99. Wysokość dofinansowania - max 35 000 zł. Dla osoby poruszającej się na wózku (m.in.):
- koszty przeprowadzki do lokalu wymagającego małego przystosowania
- budowa pochylni
- winda, podnośnik
- koszty dokumentacji
- likwidacja progów, zakup i montaż uchwytów
- zakup i montaż szerszych drzwi, drzwi przesuwanych
- zakup i wymiana okien
- wykładzina antypoślizgowa
- przystosowanie kuchni
- zakup i montaż telefonu, telefaksu (dla pracujących)

W urzędzie gminy /dzielnicy/ otrzymasz adres ośrodka pomocy społecznej oraz innych agend i instytucji zajmujących się pomocą.

Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę: koszt zadania, stopień niepełnosprawności, warunki mieszkaniowe, średni dochód na członka rodziny itp. Udział własny zainteresowanego powinien wynieść nie mniej niż 20% całości kosztów! Wniosek należy składać w PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). W szczególnych przypadkach (gdy wnioskodawca jest upoważniony do uzyskania świadczeń pomocy społecznej, czyli jest w trudnej sytuacji finansowej) może się ubiegać o sfinansowanie likwidacji barier w 100% przez PCPR. Umowę podpisuje zainteresowany i starosta (ewentualnie PCPR).

W każdej gminie funkcjonują ośrodki pomocy społecznej. Tu można kierować w dalszym ciągu podania między innymi:
ˇ o przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych
ˇ o przyznanie pomocy rzeczowej
ˇ o przyznanie pomocy w naturze
ˇ o przyznanie tzw. renty socjalnej
ˇ pokrycie kosztów związanych ze świadczeniami zdrowotnymi

W siedzibie powiatu uzyskasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W czym może pomóc rodzinom i profesjonalistom OSPOzZR?

- uzyskasz informacje o chorobie Retta
- możesz brać udział w turnusach rehabilitacyjnych wraz z innymi rodzinami mającymi podobne problemy i aktywnie działać na rzecz dziewcząt z RS
- uzyskasz informacje o specjalistach w Polsce i miejscach gdzie możesz uzyskać porady w sprawie dziecka;
- uzyskasz adres swojej Kasy Chorych, oddziału terenowego PFRON, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz informacje o tym co możesz tam załatwić;
- masz okazję do wymiany doświadczeń z innymi rodzicami i opiekunami dziewcząt z RS
- otrzymasz na bieżąco informację o osiągnięciach nauki dotyczących twojej dziewczynki
- możesz współpracować poprzez OSPOzZR z zainteresowanymi chorobą Retta

Oddziały terenowe PFRON

DOLNOŚLĄSKI Ul. Szewska 6/7, 50-053 Wrocław (071) 342 12 48,
fax 342 12 60

KUJAWSKO-POMORSKI Ul. Szosa Chełmińska 222, 87-100
Toruń (056) 654 61 76 w.58, 654 66 92, fax 655 60 02

LUBELSKI Ul.Głowackiego 35, 20-060 Lublin (081)5332501, 5332071 w.410

LUBUSKI Ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra (068) 326 46 36 w 27,
fax 326 60 35

ŁÓDZKI Ul. Kilińskiego 169, 90 353 Łódź (042) 674 58 22, fax 674 76 98

MAŁOPOLSKI Ul. 29 Listopada 130, 31-420 Kraków (012) 415 91 19,
415 86 35, fax 415 86 85

MAZOWIECKI Ul.Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa (022) c.826 12 61
w. 111, 826 70 30, fax 826 83 28

OPOLSKI ul. Koraszewskiego 816, 45-011 Opole (077) 456 72 54,
fax 453 95 91

PODKARPACKI ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów (017) 853 59 11,
fax 853 26 12

PODLASKI ul. Zamenhofa 15 15-435 Białystok (085) 732 37 70,
fax. 552 47 31

POMORSKI ul. Bażyńskiego 32, 80-309 Gdańsk (058) 554 85 16,
fax 552 47 31

ŚLĄSKI PL.Grunwaldzki 810/8, 40-950 Katowice (032) 59 40 10, 58 59 69, 59 40 21 do 22, fax 59 40 08

ŚWIĘTOKRZYSKI Al.IX Wieków Kielc 3, 25-955 Kielce (041) 342 19 68
do 69, fax 344 36 06

WARMIŃSKO-MAZURSKI ul. Kopernika 46a, 10-959
Olsztyn (089) 534 91 51, fax 527 7

WIELKOPOLSKI ul. Lindego 4, 60-573 Poznań (061) 847 64 31 w.209, 252, fax 847 64 39

ZACHODNIO-POMORSKI ul. Powst. Wielkopolskich 33, 70-111
Szczecin (091) 482 09 20, 483 67 85, fax 482 79 36

powrót